Ritiro certificazioni competenze classi terze

Calendario certificazioni competeze classi terze

dalloe ore 8,30 alloe ore 12,30

lunedì              04/07/2022       sez A-B-C-D-E

martedì           05/07/2022        sez F-G-H-I

mercoledì       06/07/2022         sez L-M-N-O